REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään Zirkonellan toiminnan ohella.
Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Minna Wallenius
Postiosoite: Kalamestarinpolku 9 c 11, 04300 Tuusula
Vastuuhenkilö: Minna Wallenius
Sähköposti: asiakaspalvelu@zirkonella.fi

2. Rekisterin nimi
Zirkonellan asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa asiakas on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
  • koulutusten ja kurssien järjestäminen sekä niiden laskuttaminen
  • tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
  • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
  • palvelun kehittäminen ja ylläpito
  • henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Zirkonellan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:

  • asiakkaan nimi, osoite ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • muiden mahdollisesti kurssille osallistuvien henkilöjen etunimet
  • jos osallistuja on alaikäinen, huoltajan suostumus
  • tiedot kurssista / luennosta johon osallistutaan

5. Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus.

Asiakkaan oma ilmoitus kurssille / luennolle ilmoittautumislomakkeen yhteydessä
Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (sähköposti)

6. Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Poikkeuksena valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palvelintarjoajat tai laskutus / perintäjärjestelmän tarjoajat.
Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Manuaalista aineistoa ei ylläpidetä.
Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.
Tiedot on suojattu palomuurilla, tietosuojaohjelmalla sekä useammalla salasanalla.
Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu organisaatiossa vain niitä työssään käsittelevien henkilöjen käyttöön.
Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on säädelty salassapidettäviksi.

Tietosuojaseloste päivitetty 1.5.2018